เชิญชวนนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และม.4 เรียนปรับพื้นฐานออนไลน์ ผ่าน Facebook live ของโรงเรียนบางสะพานวิทยา