โครงการห้องเรียน EIS (English for Integrated Studies) โรงเรียนบางสะพานวิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1